Poniedziałek, 25 września 2023
Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
pochmurno
15°C
Powróć do: OGŁOSZENIA

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach obręb 0023, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 318 i 319 wraz z załącznikiem graficznym.

Sandomierz 30.06.2022 r.

GN.6821.1.1.2022                                        

 

DECYZJA

 

Na podstawie przepisu art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 i  art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn .zm.) po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Kielce przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego do wykonania Staroście Sandomierskiemu, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego i Al. Na Stadion, Starosta Sandomierski

 

orzeka

 

1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. J. Kusocińskiego i Al. Na Stadion, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kielce w obrębie 0023 jako działki numer 318 o powierzchni 1,1934 ha i 319 o powierzchni 0,4452 ha, poprzez udzielenie  zezwolenia na  przeprowadzenie przez nieruchomość sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustaleniami decyzji Nr 49/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2020 r., znak: UA-II.6733.33.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zajęcie nieruchomości polegać będzie na przeprowadzeniu przez nieruchomość oznaczona działkami nr nr 318 i 319 sieci wodociągowej o długości ok. 546,9 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 394,7 m wraz z usytuowaniem studni kanalizacyjnych sanitarnych – 10 szt.

 

Projektowana sieć wodociągowa na działce nr 318 przebiega od punktu włączenia WO w jezdni w kierunku granicy z działką 319, następnie trasa sieci przebiega w poboczu Al. Na Stadion równolegle do granicy na odcinku W1-W4. Na odcinku W4-W5 wodociąg przebiega pod drogą prostopadle do osi. Projektowana sieć przebiega w poboczu drogi W5-W12, równolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej krzyżując się z nią w punktach W7 i W8. W punkcie W12 wodociąg przekracza granice z działką 60/13 (załącznik graficzny – mapa w skali 1 :1000).

 

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 318 przebiega od wschodniej granicy działki nr 318 w punkcie 1, na zachód na długości 8,5 m do projektowanej studni S1 zlokalizowanej w pasie drogowym Al. Na Stadion. Następnie projektowana sieć przebiega wzdłuż pasa drogowego do pkt S2. Na odcinku S2-S3 kanał zmienia trasę wychodząc z pasa jezdni w pkt 3. W punkcie W7 projektowany kanał krzyżuje się z projektowanym wodociągiem. Na odcinku S3-S9 sieć kanalizacji sanitarnej przebiega w poboczu Al. Na Stadion. Na odcinku S9-S10 kanał ponownie jest prowadzony w obrębie jezdni, w punkcie SW8 krzyżując się z projektowanym wodociągiem. Następnie projektowana sieć przebiega od pkt S10 w kierunku południowym na długości 4,0 m w kierunku granicy z działką nr 60/13 w pkt 2 (załącznik graficzny mapa w skali 1 : 1000).


Projektowana kanalizacja na działce 319 przebiega od punktu włączenia S0 – studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w kierunku granicy działki nr 319, na długości 9,3 m (załącznik graficzny mapa w skali 1 : 1000).


2. Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu , na działce nr 318 wyznaczono obszar objęty  trwałym ograniczeniem tj. strefę bezpieczeństwa przewodu o szerokości 3,0 m (po 1,5 m z każdej strony przewodu licząc od jego osi).


Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 319 wyznaczono obszar objęty trwałym ograniczeniem tj. strefę bezpieczeństwa przewodu o szerokości 3,0 m (po 1,5 m z każdej strony przewodu licząc od jego osi).


W obrębie pasa strefy kontrolowanej nie należy wznosić budynków mieszkalnych, budowli, trwałych ogrodzeń, trwałych fundamentów, które będą utrudniały swobodny dostęp do urządzeń.


3. Zobowiązać każdorazowego właściciela nieruchomości – do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z założeniem, a następnie z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń.


4. Zobowiązać Prezydenta Miasta Kielce do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu robót. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego stanie się niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, bądź na skutek zrealizowania inwestycji zmniejszy się wartość nieruchomości, w odrębnej decyzji ustalone zostanie odszkodowanie za wynikłe z tego tytułu szkody.


5. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

 

                                                           Uzasadnienie

 

Prezydent Miasta Kielce wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej, działając w imieniu Gminy Kielce wniósł o wydanie, na podstawie art. 124a ust. 1, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. J. Kusocińskiego i Al. Na Stadion, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce w obrębie 0023 jako działki nr nr 318 o powierzchni 1,1934 ha i 319 o powierzchni 0,4452 ha, nie posiadającej uregulowanego stanu prawnego, poprzez udzielenie  zezwolenia na  przeprowadzenie przez nieruchomość sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustaleniami decyzji Nr 49/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2020 r., znak: UA-II.6733.33.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z faktem, że art. 124 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że w sprawach w których stroną jest gmina lub powiat, Prezydent Miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania administracyjnego, Wojewoda Świętokrzyski działając na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego przekazał do rozpoznania powyższy wniosek Staroście Sandomierskiemu.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku  poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. „budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń” stanowi cel publiczny.

 

Gmina Kielce wraz z lokalną inicjatywą podjęła czynności zmierzające do realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacji sanitarnej w ilości 10 szt. Realizacja inwestycji jest niezbędna w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i systemu zbiorowego odprowadzania ścieków, przyczyniając się do zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami.

 

W związku z powyższym zaistniała konieczność  realizacji inwestycji celu publicznego, tj. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nieruchomościach przy ul. J. Kusocińskiego i Al. Na Stadion (działki ewidencyjne nr nr 318 i 319 położone w Kielcach obręb 0023) jako rozwiązania optymalnego, pozwalającego na podniesienie atrakcyjności terenu dla przyszłych i obecnych inwestorów chcących budować w tej części miasta Kielce, a także pozwalającego na zmniejszenie ognisk zanieczyszczeń zagrażających jakości wód powierzchniowych  oraz podziemnych poprzez umożliwienie podłączenia istniejących oraz przyszłych budynków do sieci kanalizacji.

 

Projektowana inwestycja jest elementem infrastruktury, który nie koliduje z istniejącym zagospodarowaniem i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Planowany przebieg sieci sanitarnej i wodociągowej nie wpłynie na kształtowanie terenu. Z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu, uzbrojenie, istniejącą zabudowę, a także uwzględniając zasady lokalizacji urządzeń, brak jest możliwości wybudowania sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej poza obszarem działek nr nr 318 i 319, w taki sposób, aby inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała w nieruchomości i interes osób trzecich.

 

Działki nr nr 318 i 319 położone w Kielcach przy ul. Kusocińskiego i Al. Na Stadion nie posiadają uregulowanego stanu prawnego.  Działka oznaczona w ewidencji gruntów m. Kielce w obrębie 0023 numerem 318 stanowi pas drogowy Al. Na Stadion. Działka oznaczona w ewidencji gruntów m. Kielce w obrębie 0023 numerem 319 położona przy ul. J. Kusocińskiego skalsyfikowana jest jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach decyzją Nr 81/2021 znak: WT.452.81.2021 MS z dnia 20 lipca 2021 r. wyraził zgodę na lokalizacje w pasie drogowym Al. Na Stadion projektowanych urządzeń tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 

Zajęcie nieruchomości polegać będzie na przeprowadzeniu przez nieruchomość oznaczona działkami nr nr 318 i 319 sieci wodociągowej o długości ok. 546,9 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 394,7 m wraz z usytuowaniem studni kanalizacyjnych sanitarnych – 10 szt. Projektowana sieć wodociągowa na działce nr 318 przebiega od punktu włączenia WO w jezdni w kierunku granicy z działką 319, następnie trasa sieci przebiega w poboczu Al. Na Stadion równolegle do granicy na odcinku W1-W4. Na odcinku W4-W5 wodociąg przebiega pod drogą prostopadle do osi. Projektowana sieć przebiega w poboczu drogi W5-W12, równolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej krzyżując się z nią w punktach W7 i W8. W punkcie W12 wodociąg przekracza granice z działką 60/13. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 318 przebiega od wschodniej granicy działki nr 318 w punkcie 1, na zachód na długości 8,5 m do projektowanej studni S1 zlokalizowanej w pasie drogowym Al. Na Stadion. Następnie projektowana sieć przebiega wzdłuż pasa drogowego do pkt S2. Na odcinku S2-S3 kanał zmienia trasę wychodząc z pasa jezdni w pkt 3. W punkcie W7 projektowany kanał krzyżuje się z projektowanym wodociągiem. Na odcinku S3-S9 sieć kanalizacji sanitarnej przebiega w poboczu Al. Na Stadion. Na odcinku S9-S10 kanał ponownie jest prowadzony w obrębie jezdni, w punkcie SW8 krzyżując się z projektowanym wodociągiem. Następnie projektowana sieć przebiega od pkt S10 w kierunku południowym na długości 4,0 m w kierunku granicy z działką nr 60/13 w pkt 2.Projektowana kanalizacja na działce 319 przebiega od punktu włączenia S0 – studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w kierunku granicy działki nr 319, na długości 9,3 m. 2.Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu , na działce nr 318 wyznaczono obszar objęty  trwałym ograniczeniem tj. strefę bezpieczeństwa przewodu o szerokości 3,0 m (po 1,5 m z każdej strony przewodu licząc od jego osi). Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 319 wyznaczono obszar objęty trwałym ograniczeniem tj. strefę bezpieczeństwa przewodu o szerokości 3,0 m (po 1,5 m z każdej strony przewodu licząc od jego osi).

 

W obrębie strefy kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

 

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości podane zostało do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2022 roku poprzez zamieszczenie  w ogólnopolskim wydaniu serwisu „Monitor Urzędowy”, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce.

 

W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższej publikacji  nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. W związku z powyższym, zawiadomieniem z dnia 2  czerwca  2022 roku Starosta Sandomierski wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oraz zawiadomił o skompletowaniu w sprawie materiału dowodowego. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa.

 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest instytucją prawną ingerującą w prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania. Z zebranych w sprawie dokumentów wynika, że nieruchomość nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Zgodnie z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się przepisy art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 118 a ust. 2 i ust. 3 tejże ustawy.

 

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ugn w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informacje o zamiarze ograniczenia prawa użytkowania nieruchomości wykonuje starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia  na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie. Zgodnie z przepisem art. 115 ust. 3 wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa, po upływie terminu, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ugn.

 

Przepis art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami umożliwia staroście wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczenie  w drodze decyzji, sposobu korzystania przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przepis ten ma charakter wyjątkowy i stosuje się w sytuacjach braku zgody właściciela gruntu na przeprowadzenie na jego nieruchomości niezbędnych prac związanych z wykonaniem określonej inwestycji, gdy prowadzone negocjacje pomiędzy właścicielem, a inwestorem nie zakończyły się porozumieniem w zakresie ustalenia warunków wejścia inwestora na daną nieruchomość.

 

Jak wynika z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów powyższe wymogi zostały spełnione. Przedmiotowa inwestycja w myśl obowiązującego prawa stanowi inwestycję celu publicznego.

 

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności faktycznych oraz obowiązujących przepisów prawa wniosek Prezydenta Miasta Kielce, do rozpatrzenia którego został wyznaczony przez Wojewodę Świętokrzyskiego Starosta Sandomierski o  ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości jest uzasadniony i koniecznym stało się wydanie decyzji w tym zakresie, o czym orzeczono w sentencji.

 

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

 

Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Sandomierskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna.

 

Załącznik:

1 x mapa skala 1 : 1000

 

 Otrzymują:

1 x Prezydent Miasta Kielce

1 x Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu    

       bip.powiat.sandomierz.pl

1 x Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sandomierzu 

      www.powiat.sandomierz.pl

1 x Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

1 x tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce

1 x A/a

 

Sprawę prowadzi: Beata Sławińska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Sandomierski z siedzibą w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 15 644 10 10, e-mail: Starostwo”powiat.sandomierz.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Planowany okres, prze który dane osobowe będą przechowywane to okres niezbędny do realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionych ustawach.
  7. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe przysługuje żądanie dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
  8. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.