Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
24°C
Powróć do: OŚWIATA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

tel. 15 832 32 04
fax. 15 832 32 04
e-mail: ppp1sandomierz@op.pl 
www: ppp.sandomierz.pl

Dyrektor Poradni dr n. hum. Monika Kozera-Wierzchoś - logopeda

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Terenem działania poradni jest miasto Sandomierz oraz gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

Poradnia prowadzi swoją działalność w siedzibie poradni oraz poza poradnią w środowisku dzieci i młodzieży na terenie powiatu, a także w środowisku rodzinnym.

Poradnia realizuje swoje zadania w okresie całego roku.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zadania Poradni :

 1. 1)    wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz  innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 7. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły
 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej  funkcji rodziny

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez :

 1. diagnoza
 2. konsultacje
 3. terapia
 4. psychoedukacja
 5. doradztwo
 6. mediacje
 7. interwencje w środowisku ucznia
 8. działalność profilaktyczna
 9. działalność informacyjna

Poradnia wydaje opinie w sprawach :

 1. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 2. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposobiającego do pracy,
 3. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowanie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości  wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 4. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 5. innych określonych w odrębnych przepisach.
 6. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 7. pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 8. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 9. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 10. zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego  języka obcego.

W poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu  zespoły orzekające o :

 1. potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym potrzebie zajęć  rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzaniem umysłowym w stopniu głębokim
 2. potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 4. Orzeczenia oraz opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do  Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie  w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Organami poradni są:

 1. Dyrektor – funkcje sprawuje Monika Kozera - Wierzchoś
 2. rada pedagogiczna

Kompetencje dyrektora

 1. kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe  wykorzystanie
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
 6. powołuje Zespół Orzekający i ustala jego przewodniczącego
 7. zapewnia pomoc pracownikom pedagogicznym w realizacji ich zadań i współpracuje przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu
 8. jest odpowiedzialny za realizację planu rozwoju poradni oraz za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i zarządzeniami organów prowadzącego i nadzorującego
 9. zatrudnienia i zwalnia pracowników
 10. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe
 11. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

Pracownicy poradni.

Pracownikami pedagogicznymi poradni są:

1)    dyrektor

2)    pedagodzy

3)    psycholodzy

4)    logopedzi

5)    lekarz

6)    pracownicy administracji i obsługi

Majątek, którym dysponuje Poradnia jest własnością  Starostwa Powiatu Sandomierskiego.

Poradnia wykonuje badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Poradnia wychodzi z propozycją a także na życzenie szkół i przedszkoli  przeprowadza szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz warsztaty profilaktyczne, psychoedukacyjne, informacyjne dla dzieci i młodzieży

Na terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną kierujemy po badaniach w Poradni oraz na prośbę rodziców.

Za zgodą rodziców przeprowadzamy w przedszkolach i szkołach badania pilotażowe psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Konsultacje, porady, interwencje kryzysowe załatwiamy na bieżąco.

Na wniosek rodziców lub samej młodzieży po konsultacji z lekarzem pomagamy podjąć decyzję dotyczącą dalszej kariery szkolnej i zawodowej.

Poradnia prowadzi dokumentację :

1)    skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni

2)    dokumentację badań

3)    dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni

4)    protokoły posiedzeń zespołów orzekających

5)     inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja przechowywana jest 10 lat, po tym okresie, za zgodą Archiwum Państwowego dokumentacja zostaje zniszczona.

Informacje zawarte w dokumentacji badań są  udostępniane rodzicom. Za zgodą rodziców dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Informacje dotyczące badań mogą być udostępnione tylko na pisemny wniosek sądu i prokuratury.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.