Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
24°C

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sandomierzu obręb Sandomierz Lewobrzeżny oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 290

Ocena 0/5

Sandomierz 20.06.2024 r.

GN.6821.1.2.2024

 

DECYZJA

              

Na podstawie przepisu art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 i  art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2024 roku poz. 572 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Doroty Zych pełnomocnika PSG Sp. z o.o., Starosta Sandomierski

 

Orzeka

 

1.  Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sandomierzu, obręb Sandomierz Lewobrzeżny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 290 o powierzchni 0,1187 ha poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość  sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

 

2. Ustanowić pas strefy kontrolowanej gazociągu jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na działce objętej wnioskiem o szerokości 1,0 m (po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu) i powierzchni 7,28 m2. Na działce objętej wnioskiem planowana jest budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na długości 7,28 m. Projektowana sieć niskiego ciśnienia wykonana będzie z tworzywa sztucznego (polietylenu) o średnicy 40 mm.

 

3.  Zobowiązać każdorazowego właściciela nieruchomości – do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z założeniem, a następnie z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń.

 

4. Zobowiązać PSG Sp. z o.o. do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu robót. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego stanie się niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, bądź na skutek zrealizowania inwestycji zmniejszy się wartość nieruchomości, w odrębnej decyzji ustalone zostanie odszkodowanie za wynikłe z tego tytułu szkody.

 

5.  Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 16.01.2024r.  Pani Dorota Zych pełnomocnik PSG Sp. z o.o. wniosła o wydanie, na podstawie art. 124a ust. 1, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Sandomierzu obręb Sandomierz Lewobrzeżny, działki nr 290 o powierzchni 0,1187 ha, nieposiadającej uregulowanego stanu prawnego, poprzez udzielenie  zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość  sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w m. Sandomierz ul. Cegielniana, Okrzei, Energetyczna, Sucha” oraz zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Okrzei” miasta Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002r.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku  poz. 503) oraz z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. „budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń” stanowi cel publiczny.

 

Planowane przedsięwzięcie realizuje zadanie inwestycyjne pn.:  „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w m. Sandomierz ul. Cegielniana, Okrzei, Energetyczna, Sucha”.

 

Realizowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Okrzei” miasta Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002r.

 

Projektowany przebieg gazociągu w obrębie działki nr 290  jest w pełni zgodny z powyższymi ustaleniami. Projektowana inwestycja jest elementem infrastruktury, który nie koliduje z istniejącym zagospodarowaniem i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Trasa sieci wodociągowej została wyznaczona po przeprowadzeniu dokładnej wizji lokalnej.         

 

Działka nr 290 położona w Sandomierzu, obręb Sandomierz Lewobrzeżny nie posiada uregulowanego stanu prawnego.  

 

Zajęcie nieruchomości polegać będzie na założeniu przeprowadzeniu przez nieruchomość sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce objętej wnioskiem na długości 7,28 m. Projektowana sieć niskiego ciśnienia wykonana będzie z tworzywa sztucznego (polietylenu) o średnicy 40 mm.

 

Niezbędne jest zajęcie nieruchomości  na czas wykonania robót budowlano – montażowych mających na celu założenie i przeprowadzenie projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia  w pasie niezbędnym do ich wykonania o szerokości 1,7 m.

 

Po wybudowaniu nowego odcinka, gazociąg na działce nr 290 zostanie objęty strefą kontrolowaną o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu) i powierzchni 7,28 m².

 

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości podane zostało do publicznej wiadomości w dniu 6 marca 2024 roku poprzez zamieszczenie w ogólnopolskim wydaniu serwisu „Monitor Urzędowy”, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

 

W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższej publikacji  nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. W związku z powyższym, zawiadomieniem z dnia 21 maja 2024 roku Starosta Sandomierski wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oraz zawiadomił o skompletowaniu w sprawie materiału dowodowego. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa.

 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest instytucją prawną ingerującą w prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania. Z zebranych w sprawie dokumentów wynika, że nieruchomość nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Zgodnie z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się przepisy art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 118 a ust. 2 i ust. 3 tejże ustawy.

 

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ugn w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informacje o zamiarze ograniczenia prawa użytkowania nieruchomości wykonuje starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia  na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie. Zgodnie  z przepisem art. 115 ust. 3 wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu  o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa, po upływie terminu, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ugn.

 

Przepis art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami umożliwia staroście wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczenie  w drodze decyzji, sposobu korzystania przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przepis ten ma charakter wyjątkowy i stosuje się w sytuacjach braku zgody właściciela gruntu na przeprowadzenie na jego nieruchomości niezbędnych prac związanych z wykonaniem określonej inwestycji, gdy prowadzone negocjacje pomiędzy właścicielem, a inwestorem nie zakończyły się porozumieniem w zakresie ustalenia warunków wejścia inwestora na daną nieruchomość.

 

Jak wynika z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów powyższe wymogi zostały spełnione. Przedmiotowa inwestycja w myśl obowiązującego prawa stanowi inwestycję celu publicznego.

 

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności faktycznych oraz obowiązujących przepisów prawa wniosek PSG SP. z o.o.  Oddział w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach o  ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości jest uzasadniony i koniecznym stało się wydanie decyzji w tym zakresie, o czym orzeczono w sentencji.

 

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

 

Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Sandomierskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

 

Załącznik:

1 x mapa  skala 1 : 500 

 

 Otrzymują:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu     

bip.powiat.sandomierz.pl

2. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sandomierzu  

www.powiat.sandomierz.pl

3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

4. Pani Dorota Zych pełnomocnik PSG Sp. z o.o.

5. Strony wg wykazu

6. A/a

 

Wyk. Agnieszka Ciamaga

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Sandomierski z siedzibą w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 15 644 10 10, e-mail iod@powiat.sandomierz.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Planowany okres, prze który dane osobowe będą przechowywane to okres niezbędny do realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionych ustawach.

7. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe przysługuje żądanie dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

8. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.

Pliki do pobrania:

Załącznik do decyzji
Format: jpg, 1.18 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.