Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
25°C

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że od 03.06.2024 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu urzęduje pod nowym adresem: ul. Kwiatkowskiego 24, 27 – 600 Sandomierz

 

ul. Kwiatkowskiego 24

27-600 Sandomierz 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 730 - 1530 

tel. (15) 833 23 77

fax. (15) 833 23 77

e-mail: pzoon@powiat.sandomierz.pl

 mgr Małgorzata Karaśińska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności  

 


WAŻNA INFORMACJA!

 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy okres ich ważności.

Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

·                    do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

·                    w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

·                    w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu 
(5 sierpnia 2023 r.) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

 

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

 

Ważność kart parkingowych

 

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.

 

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 214, poz, 1407 z poźn. zm.) niepełnosprawność oznacza stałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności  obejmuje przede wszystkim:

 • przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • analizowanie tych wniosków i załączonej dokumentacji,

 • ocene stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystancji,

 • pracy zawodowej itp., zgodznie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,

 • podejmowanie decyzji w opraciu o usalone kryteria,

 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawnosci,

 • prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działanością, w tym składanie sprawozdań.

Powiatowy Zespoł do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działą jako organ pierwszej instancji.

 

Powiatowy zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają Powiatowe Zespoły.

 

W orzeczeniu Zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby

 • szkolenia, w tym specjalistycznego,

 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

 • korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

 • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystancji

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z póź. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosrawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu rozpatruje wnioski mieszkańców  powiatu sandomierskiego

 

I. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wystawione przez lekarza prowadzącego, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

 2. uwierzytelnioną kopię dokumentacji medycznej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię i oryginał do wglądu, w tym m.in.:

- kartoteki z poradni prowadzących,

- dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),

- aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),

- aktualną opinię psychologiczną  z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,

- inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony a mogącą mieć wpływ na ustalenie

- niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

 1. kserokopię orzeczenia wydanego przez:

- inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada,

 1. oświadczenie o miejscu pobytu stałego - w przypadku osób posiadających nowy dowód osobisty,

 2. kserokopię aktu urodzenia dziecka – dotyczy osób poniżej 18 roku życia,

 3. postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, pozbawionych zdolności do czynności prawnych, wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),

 4. zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego z szczegółowym opisem stanu ogólnego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nierokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego)! ( orzeczenie zaoczne),

 5. oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,

 6. oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę  na przetwarzanie danych osobowych (klauzula RODO).

II. Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:

 1. dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku.


III. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:

 1. dokumentację medyczną,

 2. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,

 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień.


Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.
Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.

 

IV.  Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej  należy dołączyć:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

 3. Kserokopie orzeczenia.

UWAGA: wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna składa  osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzicie lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku palcówki o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

 2. do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.