Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
25°C

Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu uprzejmie informuje, że z dniem 19.12.2016 r. zaczynają obowiązywać nowe wzory: 
• wniosku o pozwolenie na budowę, 
• wniosku pozwolenia na rozbiórkę,
• oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
• zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
• informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Wyżej wymienione druki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

 

e-mail: budownictwo@powiat.sandomierz.pl

 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa -  - pok. 323 - tel. wew. 385

Zastępca Naczelnika – Łukasz Kołacz - pok. 321 - tel. wew. 386

 

Pracownicy:

Magdalena Ciźla - Michalska - pok. 319 - tel. wew. 348

Marta Materkowska - Stępień - pok. 318 - tel. wew. 387

Magdalena Kamuda - pok. 320 - tel. wew.  379

Marta Michno - pokój 322 - tel. wew. 389

Marcin Kupiec - pokój 324 - tel. wew. 390

Aleksandra Tarłowska - pokój 324 - tel. wew. 390

 

WYDZIAŁ PROWADZI SPRAWY W ZAKRESIE:

 1. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki.
 3. Wydawanie decyzji zobowiązujących wnioskodawców niektórych zgłoszeń do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę lub wydawanie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany.
 5. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 6. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na drugie osoby.
 7. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 8. Prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu budowy - obiektów popowodziowych.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń o zakończeniu budowy i wydawanie decyzji o ewentualnym sprzeciwie użytkownika -  obiektów popowodziowych.
 11. Prowadzenie rejestru prowadzonych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych - obiektów popowodziowych.
 12. Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
 13. Prowadzenie rejestru wniosków, pozwoleń i zgłoszeń.
 14. Wydawanie decyzji nakładającej obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektu budowlanego.
 15. Nakładanie obowiązku uzupełnienia i korekty projektu budowlanego.
 16. Prowadzenie rejestru wydanych dzienników.
 17. Wydawanie postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.
 18. Przyjmowanie wniosków na budowę ze specustawy drogowej.
 19. Wydawanie pozwoleń na budowę ze specustawy drogowej.
 20. Wydawanie postanowień w sprawach nakazu ekspertyz technicznych w budownictwie w zakresie obiektów przebudowywanych.
 21. Przekazywanie organom samorządowym i nadzoru budowlanego kopii decyzji i zgłoszeń wg właściwości.
 22. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu
    z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 23. Prowadzenie rejestru wszelkiej korespondencji.
 24. Nadzór techniczno – budowlany nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, polskich norm, przepisów BHP, zasad wiedzy technicznej oraz stosowania opatrzonych atestem lub aprobatą materiałów i wyrobów budowlanych w dokumentacji techniczno- budowlanej i zastosowanych na budowie.
 25. Opiniowanie projektu zagospodarowania przestrzennego powiatu.
 26. Wydawanie zaświadczeń o wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych.
 27. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej (miesięczne, kwartalne, roczne).
 28. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne mieszkań i budynków.
 29. Nadzór nad uprawnieniami osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.
 30. Określanie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
 31. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie określonej grupy obiektów.
 32. Określanie kategorii obiektu.


Dokumenty wymagane do pozwolenia na budowę:

• wniosek,
• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oparte na tytule prawnym do działki,
• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub odpis z planu miejscowego dla danego terenu,
• inne dokumenty określone prawem.


Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego sprawdza się:

 1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
 3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.


Decyzja o pozwoleniu na budowę w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) określa terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych;
4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55;


Dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego realizowanego wg ustawy powodziowej:

Oryginał dziennika budowy.

 1. Oświadczenie kierownika budowy:
  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 2. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.
 3. Protokoły badań i sprawdzeń.
 4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.


Dokumenty wymagane do pozwolenia na rozbiórkę: 

 1. zgoda właściciela obiektu;
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.


Dokumenty wymagane do zgłoszenia o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę - art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane: 

• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy Prawo budowlane należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw przeciwpożarowych. 


Opłaty skarbowe 

 1. od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł.
 2. od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł.
 3. od pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
  - na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
  - za każdy m² – 1 zł
  - nie więcej niż – 539 zł
  b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: - 14 zł.
  c) innego budynku – 48 zł.
  d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
  e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
  g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł. 
  h) innych budowli – 155 zł.
  i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 4. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego 50% stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej cz. III ust. 9 pkt 1.
 5. od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
 6. Od przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
  - 1 zł za każdy m² niemieszkalnej powierzchni użytkowej ,
  - nie więcej niż 539 zł.
 7. Od przyjęcia zgłoszenia dotyczącego przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków – 50% stawki określonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej cz. III ust. 9a. 


Druki do pobrania: 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.