Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
25°C

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Naczelnik Wydziału – Rafał Wnuk - pok. 216 - tel. w. 380

 

Karol Adamczak - pok. 212 - tel.w. 382
Magdalena Mucha - pok. 212 - tel. w. 382
Józef Żuk - pok. 213 - tel. w. 383
Dawid Cisowski - pok. 213 - tel. w. 383
Anna Cencek – pok. 214 - tel. w. 365


e-mail: rolnictwo@powiat.sandomierz.pl

 

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa prowadzi sprawy w zakresie:

informacja

ROLNICTWO:

• współpraca z instytucjami, inspekcjami działającymi w dziedzinie rolnictwa, łowiectwa, weterynarii, z zakresu zagadnień sanitarno-epidemiologicznych.

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
• wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, 
wygaszanie, cofanie , ograniczanie i zmiana pozwoleń, zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
• prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami przepisów ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością starosty.

 

GEOLOGIA I GÓRNICTWO

formularz_wniosku-zgłoszenia_projektu_robot_geologicznych-ciepło_ziemi

Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz.U.z 2019 r. poz. 868 z późn. zm./, podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania w/w ustawy, przewidzianych dla starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, w tym:

 1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
  b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
  c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,

 2. wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla obiektów dla których starosta jest organem koncesyjnym,

 3. wydawanie decyzji ustalających wysokość opłat eksploatacyjnych, opłat dodatkowych i opłat podwyższonych,

 4. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie, ograniczenie bądź cofnięcie koncesji,

 5. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze podjęcia wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
  a) będzie wykonywanie bez użycia środków strzałowych,
  b) nie będzie większe niż 10m3 w roku kalendarzowym,
  c) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości na warunkach określonych w w/w ustawie,

 6. zatwierdzanie, przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących:

  a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarach do 2ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, 
  b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/g,
  c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiana obiektów budowlanych,
  d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50m3/h,
  e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,
  f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze, oraz postępowanie z tzw. „innymi” dokumentacjami geologicznymi,

 7. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie:
  a) projektowania prac geologicznych,
  b) sporządzania dokumentacji geologicznych,
  c) wykonywania uprawnień z tytułu koncesji,
  d) wykonywania uprawnień z tytułu zatwierdzonego lub zgłoszonego projektu robót geologicznych,

 8. podejmowanie czynności administracyjnych w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności określonej ustawą Prawo geologiczne i górnicze z naruszeniem warunków koncesji, bądź bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem warunków w nim określonych, bądź bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem warunków w nim określonych,

 9. nadzór i kontrola nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze, podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy.

 

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA: 

 • wydawanie decyzji związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółek wodnych wynikających z ustawy Prawo wodne,

 • nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

 • ustalanie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych.

 

OCHRONA PRZED HAŁASEM:

 

• wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,

 

LEŚNICTWO:

 

 • zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz ustalanie w drodze decyzji zadań na podstawie inwentaryzacji,

 • przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;

 • prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji z zakresu zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,

 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa,

 • wydawanie decyzji w sprawie uznania zastrzeżeń dotyczących projektu planu urządzenia lasu,

 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa,
 • zawieranie porozumień na obsługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa,
 • prowadzenie kontroli nad wykonywaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zalesianie gruntów ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • uznawanie lasu za ochronny,
 • zatwierdzanie planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych oraz nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów urządzania lasów,
 • wydawanie decyzji o możliwości pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub stosowną decyzją,
 • wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lasu niebędącego własnością skarbu państwa wykonania zadań wynikających z uproszczonego planu urządzania lasu,
 • wydawanie opinii w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa,
 • wykonywanie oceny udatności upraw,
 • występowanie do ARiMR z wnioskiem o dotacje dla gruntów zalesionych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu leśnictwa,
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art. 14 ust. 5).

 

OCHRONA PRZYRODY:

 

 • prowadzenie rejestru zwierząt, których przewóz poza granice państwa podlega ograniczeniom na podstawie prawa UE,

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

 • naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

 • wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

 • wydawanie decyzji na wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej.

 

ŁOWIECTWO:

 

 • wydawanie zezwoleń dotyczących posiadania i hodowania oraz utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,

 • wydzierżawianie łowieckich obwodów polnych,

 • akceptowanie łowieckich planów hodowlanych,

 • przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny (art. 45 ust. 3)

 • załatwianie skarg, wniosków i listów obywateli w zakresie łowiectwa.

 

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE:

 

• wydawanie kart wędkarskich,
• wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
• wydawanie kart łowiectwa podwodnego,
• wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 

• wydawanie ograniczeń lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach i zbiornikach wodnych,
• zobowiązywanie jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych wykonujących działalność wpływającą szkodliwie na środowisko do przedłożenia przeglądu ekologicznego, określenia obowiązków mających na celu usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i przywrócenie środowiska do stanu właściwego,
• współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
• sporządzanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
• identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządzanie ich wykazu i aktualizacja,
• wprowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
• przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzeniu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
• nakładanie obowiązków prowadzenia pomiarów i przyjmowanie wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska,
• przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia oraz ustalanie wymagań dotyczących eksploatacji tych instalacji,
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, tj. pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
• wygaszanie, cofanie, ograniczanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,
• wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami,
• zatwierdzanie planów metodyki monitorowania wielkości emisji ,
• wydawanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
• prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
• prowadzenie eliminacji powiatowych konkursów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH:

 

• prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
• prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielom gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
• przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
• przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
• prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
• prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,,
• uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.

 

OPŁATA SKARBOWA

 

Obowiązek opłaty skarbowej oraz wskazanie podmiotów zwolnionych od tego obowiązku określają przepisy ustawy z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U.z 2019 r. poz. 1000/.

Opłaty skarbowe, którym podlega wydawanie decyzji, zaświadczeń i dokonywanie innych czynności administracyjnych wnosi się z chwilą złożenia wniosku o ich dokonanie, zgodnie z w/w ustawą na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu : Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Nr konta: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 w kwotach wynikających z załącznika do w/w ustawy.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz.U.Nr 246, poz. 1804/.

Opłatę za wydanie karty wędkarskiej w kwocie 10 zł wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Nr konta: 85 9429 0004 2001 0013 2251 0020

 

PROCEDURA UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ

 

Opis sprawy: udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli są spełnione następujące wymagania:

• obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
• wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
• działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Podstawa prawna udzielenia koncesji:

• art. 21ust.1pkt 2, ust.2, art.22 ust.2, art.30, art.32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.868 z późn. zm./, art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2018r., poz. 646/;
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz. 23 z późn. zm./;

Podstawa prawna zakresu zawartości wniosku:

• art.24, art. 26 ust.1, ust.2, ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze / j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm./;
• art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2018r., poz. 646/;

Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być prowadzona przez podmiot (przedsiębiorcę) po uzyskaniu koncesji.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

I. Złożenie wniosku o udzielenie koncesji zawierającego.

We wniosku oprócz wymagań przewidzianych przepisami z zakresu ochrony środowiska, określa się:

 1. Oznaczenie firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu, albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej 

  1. (NIP),

  2. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,

  3. Stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;

  4. Prawa wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,

  5. Czas na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,

  6. Środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,

  7. Obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,

  8. Sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,

  9. Złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,

  10. Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,

  11. Stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,

  12. Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

  13. Geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,

  14. Przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

  15. Załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

  Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

  1. Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów,

  2. Informację o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywania zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,

  3. Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,

  4. Dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

  5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) tytułem udzielenia koncesji w kwocie wynikającej z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000/

  II. Wystąpienie organu koncesyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego; Rejestru Obszarów Górniczych celem sprawdzenia i pozyskania informacji o istnieniu kolizji projektowanego obszaru górniczego z obszarami już zarejestrowanymi.

  III. Wystąpienie organu koncesyjnego, na podstawie art. 23 ust.2 pkt2, ust.3 w/w ustawy Prawo 

  geologiczne i górnicze do marszałka województwa oraz o opinię oraz właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; wójta, burmistrza, prezydenta miasta) odpowiednio o opinię i uzgodnienie udzielenia koncesji. Kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w art. 7 w/w ustawy, tj. gdy podejmowana i wykonywana działalność nie naruszy przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

  IV. Rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji rozstrzygającej w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża, po uzyskaniu opinii oraz uzgodnienia.

  Do zmiany koncesji, jak wynika z art. 34 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzielaniu.

  Opłaty:
  Opłata skarbowa za wydanie koncesji: 616 zł (aktualnie)

  Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (bank/nr konta) Bank Spółdzielczy w Sandomierzu Nr 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040.

  Jednostka odpowiedzialna:
  Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz;
  Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa; pok. 210 (II piętro)
  tel. 15 644 10 10, wew. 380

  Tryb odwoławczy:
  Stronom przysługuje prawo wniesienia od wydanej decyzji (koncesji) odwołania za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Miejsce składania dokumentów:
  Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Biuro Obsługi Interesanta (parter).

  Procedura udzielania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów.

  I. Podstawa prawna :

   

  • art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U. z 2019 r.poz. 701/,

   

  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /j.t..Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 z późn.zm./.

   

   

  II. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 /, wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów winien zawierać:

   

  1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  posiadacza odpadów,

   

  2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania ,

   

  3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

  Wskazanie:

   

  a/ miejsca i sposobu  magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

   

  b/ maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku,

   

  c/ największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub i innego miejsca magazynowania  odpadów,

   

  d/ całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

   

  5. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

   

  6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

   

  7. Oznaczenie przewidywanego okresu  wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,

   

  8. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

   

  9. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

   

  9a. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a,

   

  10. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

   

  III. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U. z 2019 r. poz. 701 /,  wniosek o wydanie zezwolenia na  przetwarzanie odpadów winien  zawierać:

   

  1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,

   

  2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania ,

   

  3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

   

  4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

   

  6.         Wskazanie :

   

  a/ miejsca i sposobu  magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

   

  b/ maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku,

   

  c/ największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji  obiektu budowlanego lub jego części lub innego  miejsca magazynowania  odpadów,

   

  d/ największej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji , obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejscu magazynowania odpadów, Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod  przetwarzania odpadów w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2  do ustawy,  oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,

   

  7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

   

  8. Oznaczenie przewidywanego okresu  wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

   

  9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

   

  10.       Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

   

  11. Określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

  12. Informacje, o których mowa w art. 95 ust.9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,

   

  13. Informacje, o których mowa w art. 98 ust.1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych  odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,

   

  13a. Informacje, o których mowa w art. 102a ust.1 pkt 1-4 – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków,

   

  13b. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczania roszczeń , o którym mowa w art.48a,

  14. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

   

  IV. Do wniosku  o wydanie zezwolenia na zbieranie oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się :

   

  1/ Zaświadczenie o niekaralności:

   

  a/ posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

  b/ wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art.164 lub art. 168 w związku z art. 163§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny /Dz.U. z 2017r. z późn.zm./,

  2/ Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary /Dz.U.z 2018r. poz. 703 i 1277/,

  3/ Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art.183, art.189 ust.2 pkt 6 lub art.191, 4/ oświadczenie, że w stosunku do: a/ osoby, o której mowa w pkt 1 lit.a,

  b/ posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów , zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary Pieniężnej, o której mowa w art.194,

   

  5/ Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem , członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia  na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art.194.

   

  6/ Oświadczenia , o których mowa w pkt 3-5 , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   

  7/ Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w przypadku gdy dla terenu , którego wniosek dotyczy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego, chyba , że uzyskanie tej decyzji nie jest wymagane.

  8/ Do wniosku o zezwolenia na:

   

  - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

  - Przetwarzanie odpadów przez wypełnianie  terenów niekorzystnie przekształconych,

  - Zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,

  - Przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust.12 ustawy.

   

  9/ Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej wraz z  postanowieniem uzgadniającym.

   

   

  V. Zezwolenia wydawane są w drodze decyzji wydawanych na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. 

   

  VI. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł (aktualnie).

   

  Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040.

   

  VII. Wydział Odpowiedzialny

   

  Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa pok. 212 ( II piętro). Tel. 15 644 10 10 w. 382.

   

  VIII. Miejsce składania dokumentów:

   

  Biuro Obsługi Interesanta (Parter).

 

Załączniki wniosków (do pobrania):

 

 1. wniosek o zaświadczenie, czy działka objęta jest Uproszczonym planem urządzenia lasu lub Inwentaryzacją stanu lasu,
 2. wniosek o zwolnienie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wraz z załącznikami,
 3. zgłoszenie faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji,
 4. wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej,
 5. wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej,
 6. oświadczenie o zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji,
 7. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).
 8. Wniosek o wydanie lub wymianę karty wędkarskiej dla niepełnoletniego dziecka.
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę chartów.
 10. Rezerwacja numeru jednostki pływającej.
 11. Rejestracja jednostki pływającej.
 12. Zmiana danych jednostki pływającej.
 13. Odpis - wyciąg dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej.
 14. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej.
 15. Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej.
 16. Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej.
 17. Wykreślenie z rejestru jednostki pływającj.
 18. Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.