Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
24°C

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia i Inwestycji

e-mail: organizacyjny@powiat.sandomierz.pl

 

P.o. Naczelnika - Referat Organizacji, Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych:

Małgorzata Kluszczyńska - pok. 419 - tel. wew. 355

Pracownicy:

Renata Szafrańska - pok. 419 - tel. wew. 355
Sławomir Kusik - pok. 411 - tel. wew. 353
Aldona Łukawska - pok. 409 - tel. wew. 351
Małgorzata Trznadel - pok. 405 - tel. wew. 400
Marek Żołyniak - Informatyk - pok. 222 - tel. wew. 359
Tomasz Zembrzuski - Informatyk - pok. 222 - tel. wew. 359
Eugeniusz Łopaciński - Punkt Informacyjny - tel. wew. 367

- Punkt Informacyjny - tel. wew. 367 
Witold Ćwiek  - pok. 313  tel. wew. 388
Katarzyna Garncarz - pok. 313 tel. wew. 388
Mariusz Nowakowski - pok. 325 - tel. wew. 356
Anna Borowiec – pok. 410  - tel. wew.353
Anna Zioło - pok. 225 - tel. wew. 322 
Janina Sośniak 
Teresa Stróżyk  
Maria Tomaszek-Olefirenko

 

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych:

Piotr Cencek - pok. 217 - tel. wew. 328

Pracownicy:

Roland Parole - pok. 217 - tel. wew. 328

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dorota Sarzyńska - pok.415, tel. w. 321


Pracownicy:


Witold Ćwiek - pok. 313 - tel. w. 388

Katarzyna Garncarz - pok. 313 - tel. w. 388

 

WYDZIAŁ PROWADZI SPRAWY W ZAKRESIE:

 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Wykonywanie zadań organizacyjnych
 • Prowadzenie spraw gospodarczych i archiwum zakładowego
 • Prowadzenie Sekretariatu Starostwa
 • Sprawy repatriantów
 • Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa
 • Organizacja i przeprowadzenie poboru na terenie powiatu
 • Organizowanie akcji kurierskiej na terenie powiatu
 • Wykonywanie zadań z zakresu informacji niejawnych
 • Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru – Biuro Rzeczy Znalezionych
 • Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej
 • Wykonywanie zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia
 • Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek i harmonogramu dyżurów
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • Realizacja zagadnień obrony cywilnej
 • Wykonywanie zadań obronnych
 • Punkt Obsługi Interesanta
 • Nieodpłatne Punty Obsługi Prawnej

 
PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH

 • Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek powiatu
 • Koordynowanie działań związanych z naborem na wolne stanowiska pracy
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów i zwolnień, przyznawanie nagród i nagród jubileuszowych
 • Przygotowywanie angaży, przeszeregowań i awansów
 • Kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe
 • Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych
 • Prowadzenie spraw z zakresu organizacji staży i praktyk zawodowych
 • Organizowanie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników
 • Kontrola w zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracowników i kierowników jednostek powiatowych powołanych przez starostę
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy przez pracowników starostwa
 • Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników
 • Współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym w planowaniu i realizacji wydatków osobowych starostwa
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w zakresie dyscypliny pracy
 • Opracowywanie projektów regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu prawa pracy
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań o zatrudnianiu na potrzeby GUS oraz innych instytucji
 • Współudział w przygotowaniu sprawozdań, informacji i innych materiałów dla potrzeb Rady Zarządu oraz Starosty Sandomierskiego
 • Kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Starostwie i zaleceń pokontrolnych oraz przestrzeganie ich terminowej realizacji


WYKONYWANIE ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego, warunków jego działania, a także organizacji pracy
 • Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa, regulaminu pracy Starostwa oraz ich aktualizacja i kontrola realizacji
 • Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starosty
 • Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty
 • Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom
 • Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym oraz prawnym
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, koordynacja ich załatwienia
 • Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;
 • Prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty
 • Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych porozumień


PROWADZENIE SPRAW GOSPODARCZYCH I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

 • Prowadzenie prenumeraty pism i czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe czasopisma
 • Prowadzenie spraw socjalnych, kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń biurowych oraz ich wyposażenie, załatwianie spraw związanych z zakupem odzieży ochronnej i środków higieny osobistej, wykonywanie czynności związanych z cechowaniem urządzeń i mebli biurowych, zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz pieczęcie, prowadzenie magazynu materiałów biurowych, prowadzenie gospodarki formularzami i drukami
 • Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjnych dla potrzeb Starostwa oraz tablic urzędowych i informacyjnych
 • Obsługa techniczno – administracyjna narad
 • Zarządzanie siecią komputerową w Starostwie
 • Prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej ( kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie, kontrolowanie spraw związanych z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego)
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem środków transportu będących w dyspozycji Starostwa
 • Prowadzenie archiwum zakładowego
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami administrowanymi przez Wydział (utrzymanie, bieżące remonty, itp.), sprawy związane z naliczaniem czynszu i innych opłat za najem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
 • Obsługa administracyjna Zarządu Powiatu, a w szczególności: zabezpieczenie terminowego dostarczania materiałów członkom Zarządu Powiatu, opracowanie projektów aktów normatywnych z zakresu pracy Wydziału
 • Organizacyjne i techniczne współdziałanie w przygotowaniu kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu, Rady Powiatu, referendum, itp.
 • Prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych


PROWADZENIE SEKRETARIATU STAROSTWA POWIATOWEGO

 • Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • Obsługa i łączenie rozmów telefonicznych i tekstowych oraz prowadzenie ich ewidencji
 • Prowadzenie biblioteki urzędowej


SPRAWY DOT. REPATRIANTÓW

 • Starosta przyznaje oraz ustala w drodze decyzji administracyjnej wysokość jednorazowej pomocy repatriantowi, który przybył z terenów azjatyckich byłego ZSRR i poniósł koszty  związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium RP na częściowe pokrycie udokumentowanych i uzasadnionych poniesionych kosztów. Starosta dokonuje wypłaty powyższej pomocy w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego
 • Starosta dokonuje wypłaty przyznanych przez Prezesa Urzędu do Spraw repatriacji i Cudzoziemców jednorazowych zasiłków dla repatrianta i jego rodziny (transportowego, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, szkolnego) w terminie 60 dni od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego


ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ ZWŁOK I SZCZĄTKÓW Z OBCEGO PAŃSTWA

 • Na sprowadzenie zwłok z obcego państwa należy uzyskać zezwolenie Starosty właściwego dla miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

Dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na przewóz zwłok i szczątków z obcego państwa:

 1. Wniosek zawierający datę przewozu, miejsce wywozu i miejsce pochówku oraz środka transportu zwłok
 2. Karta zgonu przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego, lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez konsula
 3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zezwolenie pochowania zwłok, że jest osobą upoważnioną do pochowania zwłok lub szczątków

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z obcego państwa


ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 • Do przeprowadzenia czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz do współdziałania z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi są właściwy wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz  organy samorządu terytorialnego
 • Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta
 • Kwalifikację przeprowadza się corocznie
 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, co najmniej na czternaście dni przed jej rozpoczęciem
 • Określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej należy do powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich
 • W ramach tych czynności, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim, a także stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej
 • Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, jak również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia


DORĘCZANIE KART POWOŁANIA W TRYBIE AKCJI KURIERSKIEJ

 • Starosta opracowuje w uzgodnieniu z Komendantem Komendy Wojskowej Uzupełnień w Sandomierzu i Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu schemat i założenia akcji kurierskiej w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania i pakietów kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny


BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 • W przypadku rzeczy znalezionych organem właściwym do ich przechowywania jest Starosta Powiatu właściwy miejscowo dla terenu, na którym znaleziono rzecz
 • Przyjmuje zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionych, jeżeli znalazca nie wie kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, oraz przechowuje rzeczy znalezione i poszukuje osoby uprawnionej do ich odbioru
 • Przepisy te stosuje się odpowiednio do znalezionych rzeczy, które zostały porzucone bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły
 • Termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok, a dla podjęcia innych depozytów 2 lata od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru, w przypadku zaś niemożności doręczenia – od dnia zwrotu wezwania bądź stwierdzenia niemożności doręczenia


OCHRONA ZDROWIA

ZADANIA WŁADZ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 • Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności:
 1. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 2. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany
 3. promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu
 4. finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej
 • Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
 1. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z gminami wchodzącymi w skład powiatu
 2. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych
 3. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia
 4. podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych
 • Starosta współpracuje z wojewodą przy sporządzeniu wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii, w celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Plan sporządzany jest na okres 3 lat

  Informacje niezbędne do sporządzenia planu dotyczą w szczególności:
 1. nazwy i lokalizacji zakładu opieki zdrowotnej lub obiektu użyteczności publicznej
 2. rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszczeń wchodzących w skład zakładu opieki zdrowotnej lub obiektu użyteczności publicznej
 3. szacunkowej liczby osób, które mogą zostać przyjęte do leczenia, izolacji lub poddania kwarantannie
 • Wykonywanie zadań dot. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
 • Zarząd Powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów/burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu lekarskiego tak, by był dostosowany do potrzeb ludności i zapewniał dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy


WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 1989r. PRAWO O STOWARZYSZENIACH

 • nadzór nad stowarzyszeniami na terenie powiatu
 • prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • nadzorowanie działalności stowarzyszeń zwykłych (prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych)

 

Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu - Punkt Obsługi Interesantów

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Uwagi:

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe może otrzymać dotację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON (Główny Urząd Statystyczny).

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych
 • zrzeszać osób prawnych
 • prowadzić działalności gospodarczej
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego


Opłaty:

 • Opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji - 17 zł 
  Opłatę należy wpłacić na konto: URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU Bank/ numer konta:

  BANK SPÓŁDZIELCZY W SANDOMIERZU  79 9429 0004 2001 0000 1300 0040


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Co najmniej 3 osoby fizyczne zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe spotykają się na Zebraniu Założycielskim, z którego sporządzają protokół wraz z uchwałami, listą założycieli oraz uchwalają regulamin działalności.


Regulamin musi określać w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia
 • cel lub cele stowarzyszenia
 • teren i środki działania stowarzyszenia
 • siedzibę stowarzyszenia
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności
 • sposób nabycia i utraty członkostwa
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego


Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.


Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa
w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.


Następnie przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd składają na piśmie
wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:

 • regulamin działalności
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin działalności przewiduje ten organ
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego


Wniosek o wpis złożony przez Zarząd powinien zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia;
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego;

Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:
Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U 2015, poz. 1393 z późń. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • protokół wraz z uchwałami z zebrania założycielskiego
 • lista założycieli
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe/członków Zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej
 • regulamin działalności
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego


Załączniki

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wypisu


WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

 • Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. prowadzenie dokumentacji z powołania Zespołu, aktualizacja składu osobowego i regulaminu organizacyjnego, prowadzenie dokumentacji
 • Współdziałanie i nadzór nad funkcjonowaniem Miejskiego, Miejsko-gminnych i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego;
 • Opracowywanie i aktualizowanie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego
 • Przygotowywanie zarządzeń po wprowadzeniu lub odwołaniu stanu pogotowia lub alarmu powodziowego
 • Przygotowywanie analiz i ocen oraz sprawozdań ze szkół i strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
 • Organizacja szkoleń teoretycznych i ćwiczeń praktycznych dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Udział w komisyjnych wiosennych i jesiennych przeglądach urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej
 • Współpraca z gminami i instytucjami w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania wszelkim zagrożeniom mogącym spowodować duże straty
 • Współdziałanie z właściwymi służbami i organami w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego podczas masowych imprez sportowych


PRZYGOTOWYWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

 • Przygotowywanie zarządzeń o powoływaniu oraz harmonogramu pracy Komisji, a także materiałów na jej posiedzenia
 • Przygotowywanie informacji z realizacji powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, sanitarnego i porządku publicznego na podstawie okresowych sprawozdań odpowiedzialnych instytucji
 • Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami z terenu powiatu sandomierskiego w zakresie monitoringu i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego


REALIZACJA ZAGADNIEŃ OBRONY CYWILNEJ

 • Opracowanie i aktualizacja powiatowego Planu Obrony Cywilnej
 • Przygotowywanie wytycznych i określanie zadań do realizacji Szefom Obrony Cywilnej Miasta, Miast i Gmin, Gmin
 • Sporządzanie dorocznych zbiorczych sprawozdań z zakresu obrony cywilnej
 • Przygotowywanie i nadzór nad realizacją zadań OC w jednostkach podstawowych tj. treningów szkoleniowych, narad, ćwiczeń i instruktaży
 • Prowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej w gminach
 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa


WYKONYWANIE ZADAŃ OBRONNYCH

 • Przygotowywanie i aktualizacja Planu Funkcjonowania Powiatu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu zabezpieczenia w wodę w warunkach specjalnych
 • Koordynacja i opracowywanie dokumentacji ochrony gospodarki rolno-hodowlanej
 • Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, ochrony dóbr kultury i funkcjonowania szpitala w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • Przygotowanie dokumentacji i realizacja przedsięwzięć w zakresie szkoleń obronnych
 • Koordynowanie realizacji zadań w zakresie spraw obronnych w Wydziałach Starostwa


PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

 • Kompleksowa obsługa interesantów poprzez udzielanie informacji o zakresie spraw realizowanych przez poszczególne wydziały Starostwa
 • Wydawanie interesantom druków i formularzy służących załatwieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Udzielanie interesantom merytorycznej pomocy w wypełnianiu składanych dokumentów

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.